Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ACOLOR s.r.o., se sídlem Bystřice u Benešova, Semovická 498, PSČ 257 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40786 jako prodávající (dále jen prodávající) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.acolor.cz

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se pro účely této smlouvy rozumí osoba, která není spotřebitelem. Právní vztahy prodávajícího a podnikatele, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se dle dohody stran řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, a nelze na tyto právní vztahy aplikovat ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce z výběru na webových stránkách prodávajícího, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v technickém listu – etiketě na obalu (návodu k použití).

Rozměry, váha, obal a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku.

Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů. Ačkoli se prodávající snaží tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví.

Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků – v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající a jeho provozovna – internetový obchod se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v řádném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícími daným závazným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k použití.

Prodávající přesto doporučuje kupujícímu, před použitím zboží, jej dle možností náležitě vyzkoušet. Výrobce, resp. prodávající, ručí za kvalitu zboží, neručí však za nesprávné použití nebo neověření správného odstínu před započetím aplikace – zpracování zboží. Odstín zboží je závislý na typu podkladu a zpracování zboží /viz. článek IX. Záruka za jakost a servis/.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které si kupující zkontroluje správnost vyplněných údajů. Pokud je zjištěna v objednávce z nějakého důvodu chyba, je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. V případě, že kupující tento e-mail neobdržel, zadal při registraci špatnou emailovou adresu anebo nákup nedokončil.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. V případě, že kupující nebude spokojen se službami prodávajícího, může se obrátit se svou stížností na mail: acolor@acolor.cz anebo se kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

Je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

Způsoby přepravy jsou:
1) balíkovou dopravou
2) osobní odběr
Přepravné není účtováno při objednávce nad 10 000,-Kč


IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.


V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné ke dni objednání zboží a konečné. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen zejména v případě změny kurzu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací list a v případě kdy není přiložen speciální záruční list, tak nahrazuje i tento list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím ve výši uvedené v procesu objednávky. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

Způsob platby:
Nejčastějším způsobem je platba dobírkou - zboží je doručeno a předáno zákazníkovi oproti předání hotovosti.
Zálohovou fakturou bankovním převodem - zde je nutno vyžádat zaslání zálohové faktury, zboží je pak doručeno bez platby v hotovosti.
Osobní odběr - v tomto případě je možno platit pouze hotově.


VI. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, DSV.
Cena dopravy:
Je uvedena při objednání zboží a prodávající je oprávněn ji jednostranně měnit podle podmínek konkrétního přepravce.
Cena dopravy je platná vždy k datu objednání zboží.


VII. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky příjemce zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána. Při poškození zásilky kontaktuje příjemce zásilky prodávajícího, aby mohla být zásilka ohledána. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.


VIII. Vrácení zboží a rozpor s kupní smlouvou

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží je třeba poslat na adresu:
ACOLOR s.r.o.
Bystřice u Benešova, Semovická 498, PSČ 257 51


Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním neotevřeném a nepoškozeném obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinků odstoupení

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje prodávající pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených a dalších zákonných podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek na úhradu kupní ceny, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, který zvolil kupující jako způsob platby. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající tomuto nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou – objednávkou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má takový kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li tento postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že žádné z výše uvedených řešení nebude možné realizovat, případně kupující žádnou z výše uvedených možností nezvolí, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2106 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů


IX. Záruka za jakost a servis

Je-li kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající základní záruku za jakost koupeného zboží v trvání 6 měsíců. Po uplynutí této záruky odpovídá prodávající za vady, které zboží mělo v době převzetí zákazníkem, byť se projevily později. Tyto vady musí zákazník uplatnit u prodávajícího do 18 měsíců od uplynutí základní záruky, tedy nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem. Kupující bere na vědomí, že zboží, resp. jeho konečné vlastnosti, a to odolnost, odstín atd., jsou ovlivněny zejména jeho řádným zpracováním, zvoleným typem podkladu /např. druh dřeva, atd.,/ jeho řádnou přípravou / broušení, atd.,/. Z těchto důvodu doporučuje prodávající kupujícímu zboží před aplikací – zpracováním vyzkoušet/viz. článek II. Předmět smlouvy/. Záruka i následná odpovědnost za vady se nevztahuje na změny vlastností zboží, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálu, nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání, neodborným zpracováním a údržby zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka za jakost nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.

Je-li kupující podnikatelem, řídí se odpovědnost za vady dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku.


X. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.


XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1.9.2014 a nahrazují v plném rozsahu předchozí ustanovení. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek nás můžete kontaktovat na tel.: 317 793 437