Reklamační řád

Odpovědnost za vady

Zjevné vady zboží (vady zjistitelné při převzetí zboží, tj. zjevné poškození, vady množství apod.) musí kupující prodávajícímu oznámit ihned při převzetí zboží, jinak do sedmi dnů od přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

Jiné vady zboží musí být prodávajícímu oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

Oznámení o vadách zboží musí být vždy písemné (reklamace). Kupující musí vadu přesně popsat (případně uvést jak se projevuje) a musí doložit důkazy, které prokazují oprávněnost oznámené vady.

Vadné zboží je kupující povinen skladovat odděleně, až do vyřízení reklamace a jakákoliv dispozice s tímto zbožím, která by mohla ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustná, jinak kupující ztrácí právo na odstranění vady zboží.

Pokud je reklamace oprávněná, může prodávající dle svého uvážení buď odstranit zjištěné vady během přiměřené lhůty nebo dodat nové zboží za původních podmínek. To platí pouze v případě, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak (např. poskytnutí přiměřené slevy).

Není-li dohodnuto jinak, činí záruční doba 6 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Tato záruka za jakost platí v případě, že je prodané zboží skladováno v suchých temperovaných skladech. Pokud tomu tak není, záruka za jakost neplatí.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže zboží používat pro oprávněné vady, které byly prodávajícímu řádně a včas písemně oznámeny (reklamovány).

V případě, že je reklamace vyřízena prodávajícím výměnou zboží, běží záruční doba znovu. Dojde-li k výměně pouze části zboží, běží nová záruční doba pouze pro toto vyměněné zboží.

Případná reklamace nemá žádný vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.